e-hvtd v2.0 (9175)

酌定 chước định
♦Xem xét tình hình mà quyết định. ☆Tương tự: chước đoạt .