e-hvtd v2.0 (9175)

酌奪 chước đoạt
♦Xét định. ☆Tương tự: chước định .