e-hvtd v2.0 (9175)

鄙薄 bỉ bạc
♦Thấp hèn.
♦Khinh thị.