e-hvtd v2.0 (9175)

郵費 bưu phí
♦Tiền trả cho việc gửi thư từ đồ vật.