e-hvtd v2.0 (9175)

郵差 bưu sai
♦Người đưa thư. § Tên gọi chính thức là bưu vụ sĩ .