e-hvtd v2.0 (9175)

過渡 quá độ
♦Qua đò. Nghĩa bóng ý nói qua một thời chuyển tiếp giữa cũ và mới (tiếng Anh: transition). Như chánh trị quá độ (tiếng Anh: politics transition).