e-hvtd v2.0 (9175)

遊說 du thuyết
♦Ngày xưa gọi "thuyết khách" là người bôn ba các nước, nhờ tài biện luận thuyết phục một ông vua làm theo chủ trương chính trị của mình. ◇Tả Tư : Tô Tần bắc du thuyết, Lí Tư tây thướng thư , 西 (Vịnh sử ).
♦Phiếm chỉ dùng lời nói biện hộ, bênh vực. ◇Tư Mã Thiên : Minh chủ bất hiểu, dĩ vi bộc trở Nhị Sư, nhi vị Lí Lăng du thuyết, toại hạ ư lí , , , (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Minh chúa không hiểu rõ, cho rằng tôi ngăn cản Nhị Sư (tức tướng quân Lí Quảng Lợi), nói hộ cho Lí Lăng (đã bị kết tội đầu hàng quân Hung Nô) và giao tôi cho quan coi ngục.