e-hvtd v2.0 (9175)

近郊 cận giao
♦Ngày xưa chỉ địa phương ở trong vòng năm mươi dặm khu ngoài thành. § Khu đất cách một trăm dặm gọi là viễn giao .
♦Phiếm chỉ khu vực chung quanh thành thị.
♦Ngày nay chỉ vùng đất gần sát thành thị.