e-hvtd v2.0 (9175)

近世 cận thế
♦Đời gần đây. ☆Tương tự: cận đại .