e-hvtd v2.0 (9175)

迅速 tấn tốc
♦Rất nhanh chóng. ◇Bồ Đạo Nguyên : Tấn tốc quang âm nhất lữ đình, Công danh bất thải tấn mao thanh , (Họa triệu quân tích đề vương trọng lễ bích vận ).
♦☆Tương tự: mẫn tiệp , khoái tiệp , khoái tốc , hỏa tốc , cấp tốc .
♦★Tương phản: hoãn mạn , trì mạn , trì hoãn .