e-hvtd v2.0 (9175)

辨正 biện chánh
♦Chỉ rõ chỗ sai lầm và sửa lại cho đúng.