e-hvtd v2.0 (9175)

貧富不均 bần phú bất quân
♦Giàu nghèo chênh lệch, tiền của phân phối không đồng đều. ◎Như: bần phú bất quân, dong dị tạo thành xã hội đích bất an , .