e-hvtd v2.0 (9175)

議員 nghị viên
♦Chỉ người do nhân dân tuyển cử, có tư cách đại biểu nhân dân giữ quyền biểu quyết trong Quốc hội.