e-hvtd v2.0 (9175)

警惕 cảnh dịch
♦Cảnh giác, cáo giới, cẩn thận coi chừng. ◇Chu Tử ngữ loại : Trạm nhiên thuần nhất chi vị trai, túc nhiên cảnh dịch chi vị giới , (Quyển 97).