e-hvtd v2.0 (9175)

警報 cảnh báo
♦Báo tin sự việc nguy cấp có thể xảy ra. ◎Như: không tập cảnh báo .
♦Tin tức cảnh tỉnh, khiến cho chú ý.