e-hvtd v2.0 (9175)

警備 cảnh bị
♦Cảnh giới phòng bị. ◇Hán Thư : Biên thùy vô cảnh bị (Trần Thang truyện ) Biên giới không được phòng bị.