e-hvtd v2.0 (9175)

覲禮 cận lễ
♦Thời xưa, lễ nghi của chư hầu mùa thu vào yết kiến thiên tử. ◇Lễ Kí : Cận lễ, thiên tử bất hạ đường nhi kiến chư hầu, hạ đường nhi kiến chư hầu, thiên tử chi thất lễ dã , , , (Giao đặc sinh ).
♦Phiếm chỉ lễ tiết bề tôi triều kiến hoàng đế.