e-hvtd v2.0 (9175)

規定 quy định
♦Hoạch định quy tắc. ◎Như: lão sư quy định thượng khóa bất khả sảo náo .
♦Quy tắc đã định từ trước.