e-hvtd v2.0 (9175)

薄雲 bạc vân
♦Mây mỏng. ◎Như: san đầu bị kỉ phiến bạc vân phú cái trước, khán lai cách ngoại tú lệ , .