e-hvtd v2.0 (9175)

薄福 bạc phúc
♦Phúc mỏng, không có khí phúc.