e-hvtd v2.0 (9175)

薄待 bạc đãi
♦Đãi ngộ không được trọng hậu, coi thường. ★Tương phản: hậu đãi , hậu ngộ , ưu ngộ .