e-hvtd v2.0 (9175)

薄利 bạc lợi
♦Lợi nhuận ít ỏi, không đáng kể. ★Tương phản: hậu lợi .