e-hvtd v2.0 (9175)

薄具 bạc cụ
♦Món ăn sơ sài đơn bạc, không thịnh soạn. § Thường dùng làm khiêm từ. ◇Tư Mã Tương Như : Tu bạc cụ nhi tự thiết hề, quân tằng bất khẳng hồ hạnh lâm , (Trường môn phú ).
♦Chuẩn bị sơ sài. ◎Như: minh thiên ngã bạc cụ phỉ chước, hoan nghênh các hạ lị lâm hàn xá , .