e-hvtd v2.0 (9175)

莫斯科 mạc tư khoa
♦Thủ đô của Nga La Tư (tiếng Anh: Moscow).