e-hvtd v2.0 (9175)

苟存 cẩu tồn
♦Sống còn tạm bợ trong nhất thời.