e-hvtd v2.0 (9175)

至德 chí đức
♦Đức lớn, đức tính cao lớn. ◇Luận Ngữ : Thái Bá kì khả vị chí đức dã dĩ hĩ, tam dĩ thiên hạ nhượng, dân vô đắc nhi xưng yên , , (Thái Bá ) Ông Thái Bá đáng gọi là người đức cao lớn, ba lần nhường thiên hạ, dân không biết sao mà ca tụng cho vừa.