e-hvtd v2.0 (9175)

肢骨 chi cốt
♦Xương chân, xương tay.