e-hvtd v2.0 (9175)

綱紀 cương kỉ
♦Đại cương yếu lĩnh. ◇Hà Cảnh Minh : Quân tử chi trị dã, thiết kì cương kỉ, nhi hữu kì mục, dữ dân thủ chi , , , (Tặng Hướng tiên sanh tự ).
♦Pháp độ, cương thường. ◇Huyền Trang : Quốc vô cương kỉ, pháp bất chỉnh túc , (Đại Đường Tây vực kí 西, A kì ni quốc ).
♦Trị lí, quản lí. ◇Thi Kinh : Miễn miễn ngã vương, Cương kỉ tứ phương , (Đại nhã , Vực bốc ) Gắng gỏi lên đức vua ta, Cai quản sửa trị khắp cả bốn phương.
♦Chỉ chủ bạ công phủ và châu quận (ngày xưa).
♦Người bộc quản lí một nhà. § Cũng gọi là cương kỉ bộc .