e-hvtd v2.0 (9175)

紙上空談 chỉ thượng không đàm
♦Bàn luận không thật tế.