e-hvtd v2.0 (9175)

範疇 phạm trù
♦Phạm vi, lĩnh vực. ◎Như: tha sở thuyết đích thoại đề, giai bất xuất nghệ thuật đích phạm trù , .