e-hvtd v2.0 (9175)

競渡 cạnh độ
♦Đua thuyền.
♦Tranh nhau lên bờ.
♦Bơi đua.