e-hvtd v2.0 (9175)

窮竭 cùng kiệt
♦Hết cả, dùng hết. ◎Như: tha cùng kiệt tâm lực tưởng yếu hoàn thành giá kiện công trình .
♦Cùng khốn, bần cùng. ◇Tấn Thư : Thần bộc giả cùng kiệt nhi bất túc (Ẩn dật truyện , Lỗ Bao ) Kẻ tôi này bần cùng thiếu thốn.