e-hvtd v2.0 (9175)

窮相 cùng tướng
♦Hình mạo hèn hạ, nhỏ nhen.
♦Keo kiệt, bủn xỉn, lận sắc.