e-hvtd v2.0 (9175)

窮盡 cùng tận
♦Hết, kiệt tận. ◎Như: nhân loại đích dục vọng thị vô cùng tận đích sự tham muốn của loài người thì không bao giờ hết.
♦Chỗ sau cùng, chung chỉ, kết thúc. ◇Trương Hoa : Diệc như Đông Hải, bất tri sở cùng tận dã , (Bác vật chí , Quyển ngũ) Cũng như Đông Hải, không biết đâu là cùng tận.