e-hvtd v2.0 (9175)

窮民 cùng dân
♦Người nghèo túng, bần cùng.
♦Chỉ những người góa bụa côi cút không có chỗ nương tựa. ◇Mạnh Tử : Lão nhi vô thê viết quan, lão nhi vô phu viết quả, lão nhi vô tử viết độc, ấu nhi vô phụ viết cô. Thử tứ giả thiên hạ chi cùng dân nhi vô cáo giả , , , . (Lương Huệ Vương hạ ) Già mà không có vợ gọi là quan, già không có chồng gọi là quả, già mà không có con gọi là độc, bé thơ mà không có cha gọi là cô. Đó là bốn thứ cùng dân không có nơi nương nhờ.