e-hvtd v2.0 (9175)

窮愁 cùng sầu
♦Cùng khốn buồn khổ. ◇Lạc Tân Vương : Đương ca ưng phá thế, Ai mệnh phản cùng sầu , (Thu nhật tống biệt ) Đương ca hát lại muốn tuôn nước mắt, Thương xót cho vận mệnh rồi đổi thành ưu sầu.