e-hvtd v2.0 (9175)

窮寇莫追 cùng khấu mạc truy
♦Giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo, tránh khỏi chúng bị bức bách quá thành liều mạng, rất nguy hiểm. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Binh pháp vân: Quy sư vật yểm, cùng khấu mạc truy : , (Đệ cửu thập ngũ hồi) Binh pháp có nói: Địch quân thua chạy thì đừng chận đánh, giặc tới đường cùng thì chớ nên đuổi theo.