e-hvtd v2.0 (9175)

示威 thị uy
♦Cho thấy uy lực, sức mạnh của mình. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Túc viết: Lưỡng quốc tương tranh, bất trảm lai sứ. Du viết: Trảm sứ dĩ thị uy. Toại trảm sứ giả : , 使. : 使. 使 (Đệ tứ thập ngũ hồi) Lỗ Túc nói: Hai nước đánh nhau, không nên chém sứ giả. Chu Du nói: Chém sứ giả để thị oai. Rồi Chu Du sai chém luôn sứ giả.
♦Để biểu thị một ý nguyện nào đó, kết hợp quần chúng biểu hiện uy thế hành động. ◎Như: thị uy du hành .