e-hvtd v2.0 (9175)

眾口鑠金 chúng khẩu thước kim
♦Đông miệng người làm chảy được kim khí. Tỉ dụ ảnh hưởng của dư luận rất lớn.