e-hvtd v2.0 (9175)

目前 mục tiền
♦Trước mắt, gần ngay đó. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Kim nhật phương tri Phục Long, Phụng Sồ chi ngữ. Hà kì đại hiền chỉ tại mục tiền , . (Đệ tam thập lục hồi) Hôm nay mới hiểu được tiếng Phục Long, Phượng Sồ. Ngờ đâu đại hiền ở ngay trước mắt. § Phục Long chỉ Gia Cát Khổng Minh , Phượng Sồ chỉ Bàng Thống : hai bậc kì tài thời Tam Quốc.
♦Hiện tại, bây giờ. ◇Liệt Tử : Đương thân chi sự, hoặc văn hoặc kiến, vạn bất thức nhất; mục tiền chi sự, hoặc tồn hoặc phế, thiên bất thức nhất , , ; , , (Dương Chu ) Việc tự thân người ta, hoặc nghe hoặc thấy, muôn việc không biết một; việc bây giờ, hoặc còn hoặc mất, nghìn việc không biết một.