e-hvtd v2.0 (9175)

百戰 bách chiến
♦Nhiều lần đánh trận. ◇Vương An Thạch : Bách chiến bì lao tráng sĩ ai, Trung nguyên nhất bại thế nan hồi , (Ô giang đình ).