e-hvtd v2.0 (9175)

強制 cưỡng chế
♦Dùng sức mạnh ép buộc, cưỡng bách. ◇Đường Chân : Thuận hồ tự nhiên, vô cưỡng chế chi lao , (Tiềm thư , Duyệt nhập ).