e-hvtd v2.0 (9175)

白頭翁 bạch đầu ông
♦Ông già đầu bạc.
♦Tên một loại chim hót hay, đầu có tụm lông trắng (sturnus cineraceus).