e-hvtd v2.0 (9175)

白粉 bạch phấn
♦Phấn trắng, dùng trong hội họa hoặc bôi mặt trang điểm phụ nữ.
♦Vôi trát tường.
♦Chất độc ma túy luyện từ morphine, tức hải lạc nhân (tiếng Anh: heroin).