e-hvtd v2.0 (9175)

疆土 cương thổ
♦Lĩnh thổ quốc gia, cương vực. ◇Sử Kí : Nghiêu tử Đan Chu, Thuấn tử Thương Quân, giai hữu cương thổ, dĩ phụng tiên tự , , , (Ngũ đế bổn kỉ ) Con của vua Nghiêu là Đan Chu, con của vua Thuấn là Thương Quân, đều có cương vực, để thờ phụng tông miếu tổ tiên.