e-hvtd v2.0 (9175)

琴臺 cầm đài
♦Nhà cao dùng làm nơi đánh đàn. ◇Tạ Thiểu : Yến tư di chúc ẩm, Du thưởng tạ cầm đài , (Phụng hòa Tùy Vương điện hạ 殿).
♦Cái giá để đàn.
♦Tên đài đánh đàn: (1) Ở Tứ Xuyên, tương truyền là nơi Tư Mã Tương Như (đời Hán) gảy đàn. (2) Ở huyện Thiện Phủ, tương truyền là nơi Mật Tử Tiện (đời Xuân Thu) gảy đàn. (3) Trên núi Linh Nham ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô. (4) Ở huyện Lỗ San tỉnh Hà Nam, do Nguyên Đức Tú dựng lên.