e-hvtd v2.0 (9175)

汲汲 cấp cấp
♦Miệt mài, sa sả, gắng sức làm cho được. ◇Nguyễn Du : Cấp cấp phương đồ nhất kích mưu (Á Phụ mộ ) Miệt mài gấp rút lo mưu chước đánh (quân địch).
♦Giả dối, gian trá. ◇Trang Tử : Tử chi đạo, cuồng cuồng cấp cấp , (Đạo Chích ) Cái đạo của ngươi, khùng điên hư ngụy.
♦Lo sợ không yên. ◇Tam quốc chí : Thập nhất niên trung nhi tam tỉ đô, thường cấp cấp vô hoan, toại phát tật hoăng , , (Trần Tư Vương Thực truyện ) Trong mười một năm, ba lần dời đô, thường lo sợ không vui, rồi sinh bệnh băng hà.
♦Cung kính cẩn thận.