e-hvtd v2.0 (9175)

求親 cầu thân
♦Xin kết thân bằng hôn nhân. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Linh văn bố thê Nghiêm thị hữu  nhất nữ, niên dĩ cập kê. Chủ công hữu nhất tử, khả lệnh nhân cầu thân ư Bố , , . , (Đệ thập lục hồi) Tôi nghe vợ Lã Bố họ Nghiêm có đứa con gái, đã đến tuần cập kê rồi. Chúa công thì có con trai. Nên sai người (sang Từ Châu) cầu thân với hắn.