e-hvtd v2.0 (9175)

毆打 ẩu đả
♦Đánh, đập. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Ẩu đả bình nhân, nhân nhi trí tử giả để mệnh , (Quyển tam thập tam).