e-hvtd v2.0 (9175)

此外 thử ngoại
♦Trừ ra, kì tha, kì dư. ◎Như: thử ngoại bất tất đa thuyết .